FANDOM


This page contains outdated information and needs to be updated. Refer to the English language page.

ÖversiktEdit

Ett ombud (agent) är ett kodstycke som ansvarar för ett visst område. Ett ombud får ett uppdrag av sin användare, samt en uppsättning objekt som ombudet kan styra over (till exempel tillverkningen i en stad, en stad i helhet, en enhet, en uppsättning enheter eller alla rikets enheter). Användare kan vara en mänskig spelare eller en annan del av programkoden, till exempel ett annat ombud. Det sker inget ytterligare samspel mellan användare och ombud efter att ombudet fått sin uppdragsbeskrivning.

Exempel på ombud:

  • ett ombud som ansvarar för att förflytta en enhet från A till B
  • ett ombud som ansvarar för att ge största möjliga mattillverkning i en stad
  • ett ombud som ansvarar för tillverkningen i en stad
  • ett ombud som ansvarar för försvaret av en stad
  • ett ombud som ansvarar för en stad
  • ett ombud som ansvarar för alla städer

Ett ombud kan använda andra ombud för att uppnå sina mål. Sådana beroenden bildar en rangordning av ombud. Ombud har en rang i denna rangordning. Ombud med högre rang är mer invecklade. Ett ombud av rang n kan endast använda ombud av rang (n - 1) eller lägre. Rang 0 innebär handlingar som utförs av servern och är odelbara (inte kan simuleras av klienten).

Genom en sådan definition behöver ett ombut inte vara implementerad i C och behöver inte heller använda client/agents/agents.[ch].

Kärnan i ett ombud utgörs av 2 delar: en del som fattar beslut och en del som verkställer beslut. Den första delens beslut ska göras tillgängliga. Ett ombud som saknar den verkställande delen kallas rådgivare.

Ett ombud ska förutom kärnan tillhandahålla ett grafiskt gränssnitt.

ImplementeringEdit

Den mottagna uppdragsbeskrivningen och alla beslut som har fattats kan sparas i attribut. Ett ombud ska inte göra några antaganden. Detta innebär: INGA MAGISKA TAL. Allt ska vara inställbart av användaren.

Använd clients/agents/agents.[ch] för att informeras om vissa händelser. Tveka inte att lägga till fler återrop. Använd client/agents/agents:wait_for_requests i stället för client/civclient:wait_till_request_got_processed.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+