FANDOM


This page contains outdated information and needs to be updated. Refer to the English language page.

Freecivs bilder och bildbeskrivningsfilerEdit

Att använda bilderEdit

För att använda andra bilder än standardbilderna med Freeciv ger man "--tiles" som kommandoradsargument till freecivklienten. För att till exempel andänva "Engels"-bilderna kör man ageten med:

 civclient --tiles engels

Vad Freeciv gör då är att leta efter en fil med namnet "engels.tilespec" någonstans i Freecivs datasökväg. (Se filen INSTALL för information om Freecivs datasökväg.) Denna beskrivningsfil innehåller information om vilka bildfiler som ska användas och vad de innehåller.

Det är allt som man behöver veta för att använda andra bilduppsättningar som följer med Freeciv eller sprids för sig av tredje part. Resten av denna fil beskriver (dock inte fullständigt) innehållet i beskrivningsfilen och andra filer i sammanhanget. Detta är tänkt som utvecklarhandledning och för folk som vill skapa/sammanställa alternativa bilduppsättningar och ändringsuppsättningar för Freeciv.

ÖversiktEdit

Syftet med beskrivningsfilen "tilespec" och andra beskrivningsfiler i sammanhanget är att beskriva hur de olika bilderna är lagrade i bildfilerna så att denna information inte behöver vara hårdkodad i Freeciv. Därför är det enkelt att erbjuda ytterligare bilder som tillägg.

Det är två lager i beskrivningsfilerna:

Filen med det övre lagret har till exempel namnet "trident.tilespec". Filens grundnamn, i detta fall "trident", motsvarar det kommandoradsargument som skrivs efter "--tiles" på freecivklientens kommandorad, såsom beskrivet ovan.

Den filen innehåller allmän information om hela bilduppsättningen och en lista över filer som ger information om de ensilda bildfilerna. Dessa filer måste finnas någonstans i datasökvägen, men inte nödvändigtvis på samma ställe som det övre lagrets beskrivningsfil. Lägg märke till att de hänvisade filernas antal och innehåll är helt anpasningsbart.

Ett undantag är att inledningsbilderna måste vara i enskilda filer, såsom det beskrivs i beskrivningsfilen, ty Freeciv särbehandlar dessa: de tas bort ur arbetsminnet när spelet börjar och läses in igen om det behövs.

Enskilda beskrivningsfilerEdit

Varje beskrivningsfil beskriver en bildfil (för närvarande endast i xpm-format) såsom det anges i beskrivningsfilen. Bildfilen måste finnas i Freecivs datasökväg, men inte nödvändigtvis nära beskrivningsfilen. (Därför man man ha flera beskrivningsfiler som använder samma bildfil på olika sätt.)

Huvudinformationen som beskrivs i beskrivningsfilen står i stycken som heter [grid_*], där * är något godtyckligt märke (men entydigt inom varje fil). Ett rutnät motsvarar en vanlig tabell av rutor. I allmänhet kan man ha flera rutnät i varje fil, men standardbilduppsättningarna har vanligtvis bara ett i varje fil. (Flera rutnät i samma fil vore användbart för att ha olika rutstorlekar i samma fil.) Varje rutnät anger ett utgångsläge (övre vänstra) och rutavstånd, båda i bildpunkter, och hänvisar sedan till ensilda rutor i rutnätet med hjälp av rad och kolumn. Rader och kolumner räknas med (0, 0) som övre vänstra.

Enskilda rutor ges ett märke som är en sträng som det hänvisas till i koden eller från regeluppsättningsfilerna. Ett rutnät kan vara glest, med tomma rutor (deras koordinater nämns helt enkelt inte), och en enda ruta kan ha flera märken (för att använda samma bild för flera syften i spelet), ange helt enkelt en lista med kommateckenskilda strängar.

Om ett givet märke förekommer flera gånger i en beskrivningsfil så används den sista förekomsten. (Alltså i den ordning som filerna är nämnda i det övre lagrets beskrivningsfil och ordningen i varje ensild fil.) Detta tillåter att valda bilder ersätts genom att ange en ersättningsbeskrivningsfil nära slutet av fillistan i det övre lagrets beskrivningsfil lagret utan att ändra tidigare filer i listan.

MärkesförstavelserEdit

För att hålla ordning på märkena finns det ett grovt förstavelsesystem som används för vanliga märken:

 f.	    nationsflaggor
 r.	    väg/järnväg
 s.	    allmänt liten
 u.	    enhetsbilder
 t.	    grundlandskapsslag (med _n0s0e0w0 to _n1s1e1w1)
 ts.	    särskilda tillgångar i landskapet
 tx.	    ytterligare landskapsegenskaper
 gov.	   regeringsformer
 unit.	   ytterligare enhetsinformation: träffpunkter, stack,
       sysslor (gå till, befäst med mera)
 upkeep.   enhetsunderhåll och lycklighet
 city.	   stadsinformation (stad, storlek, tillverkning i ruta,
       upplopp, upptagen)
 cd.	    standardvärden för stad
 citizen.  stadsinvånare, även fackmän
 explode.  explosionsbilder (kärnvapen, enheter)
 spaceship. rymdskeppsdelar
 treaty.   avtalstummar
 user.	   hårkors (i allmänhet: användargränssnitt?)

I allmänhet måste bildmärken som är hårdkodade i Freeciv tillhandahållas i beskrivningsfilerna, annars vägrar klienten att gå igång. Bildmärken som ges av regeluppsättningarna (åtminstone standardregeluppsättningarna) ska också tillhandahållas, men i allmänhet går klienten igång ändå, men då kan klientens bildvisning bli alltför bristfällig för användaren. För att fungera ordentligt ska märkena hänvisa till bilder med lämplig storlek. (Grundstorleken kan variera, såsom anges i det övre lagrets beskrivningsfil, men de ensilda rutbilderna ska stämma överens med dessa storlekar eller användningen av dessa bilder.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+