FANDOM


This page contains outdated information and needs to be updated. Refer to the English language page.

Ljudstöd Edit

Servern skickar en lista över förstahands- och andrahandsljudmärken till klienten för vissa händelser. Förstahandslmärkena är de som ändringsuppsättningen i fråga föredrar. Klienten behöver inte ha dessa ljud. Andrahandsmärkena ska hänvisa till standardljud som alla installationer av Freeciv ska ha.

Märkena änvänds för att ge ett enkelt sätt att byta ljud. En beskrivningsfil änvänds för att ange ljudfiler till märkena. Ett byte av beskrivningsfil ändrar således ljuden. Det görs med kommandoradsargument enligt följande:

 civclient --Sound minaljud.spec

Då änvänds de ljudfiler som anges i filen "minaljud.spec". Man måste se till att ljudfilerna finns där det står att de ska finnas genom att kopiera eller länka dem dit, eller genom att ändra i beskrivningsfilen. Alla sökvägar är som standard relativa till katalogen "data/". Ljuduppsättningar kan laddas ner i tar-format från Freecivs webserver. Man packar upp dem med kommandot "tar zxvf stdsoundsX.tar.gz" (eller med WinZip för Windows) och lägger filerna i ovannämnda datakatalog.

CVS-versionen innehåller varken ljudfiler eller beskrivningsfil. Man kan hämta ljuduppsättningar (ljudfiler med beskrivningsfil) från <ftp://ftp.freeciv.org/freeciv/contrib/audio/sounds/>. På denna adress kan man även hitta extra ljudfiler för att ändra en befintlig ljuduppsättning eller skapa en ny.

Insticksprogram Edit

Ljudutmatningen i klienten görs av insticksprogram. Vilka insticksprogram som är tillgängliga avgörs av de bibliotek som hittas på värdsystemet. Man kan välja vilket insticksprogram som ska användas med kommandoradsargument:

 civclient --Plugin sdl

Man kan välja "none" för att tysta klienten. Freeciv stödjer för närvarande följande insticksprogram:

  • dummy (inget ljud)
  • SDL med SDL_mixer library (sdl)

För att lägga till stöd för ett nytt insticksprogram ändrar man dessa filer (där "något" är namnet på det nya insticksprogrammet):

configure.in			/* lägg till nytt prov */
acconfig.h			/* lägg till ny konfigurationsmetavariabel */
client/audio.c			/* länka in nytt insticksprogram */
client/Makefile.am		/* lägg till filerna nedan */
client/audio_whatever.c		/* insticksprogram */
client/audio_whatever.h		/* insticksprograms huvud */

Märken Edit

Det fins 2 slags ljudmärken:

  • angivna i regeluppsättningarna
  • angivna i programkoden

Emedan det första kan väljas fritt, kan det andra inte ändras.

Ljudmärkena som hör till världsunder och stadsförbättringar, enhetsförflyttningar och strid måste anges i regeluppsättningarna. Freeciv skickar över dessa ljudmärken till klienten, där de översätts till filnamn med hjälp av beskrivningsfilen. Varje beskrivningsfil ska ha allmänna ljudmärken för världsunder ("w_generic"), stadsförbättringar ("b_generic"), enhetsförflyttningar ("m_generic") och strid ("f_generic").

Ljudmärken som hör till vissa händelser kommer från freecivkoden och kan inte ändras utifrån. Beskrivningsfilen tillordnar även ljudfiler för dessa märken. Märkenas namn är uppräkningsnamn (se common/events.h) bestående av gemena bokstäver. Således blir "E_POLLUTION" märket "e_pollution". Det finns ingen allmänt märke och ej heller några andrahandsmärken.

Det finns för närvarande endast ett musikstycke; inledningsstycket. Det spelas tills spelet börjar. Märket för detta musikstycke är "music_start".

ATT GÖRA Edit

Det finns några saker som kan göras för att förbättra Freecivs ljudstöd:

  • lägg till fler insticksprogram (gstreamer, arts, windows, ...)
  • lägg till ett ljudmärke för varje forskningsframsteg
  • lägg till stöd för ogg-filer
  • lägg till fler händelsemärken
  • hitta eller skapa bättre ljud och förbättra beskrivningsfilen

Övrigt Edit

Ljudskapare; vänligen namnge ljudfilerna på ett intelligent sätt. Bifoga en informationsfil med namnet README. Den måste innehålla licensvillkoren. Om ljuden är fria från upphovsrättsanspråk ska det framgå.

Skapare av ändringsuppsättnigar; vänligen gör andrahandsmärken som hänvisar till standardmärken så att de som inte har laddat ner den senaste och bästa ljuduppsättningen ändå kan njuta av spelet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+